Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

For bevillingshavere

Denne side indeholder information for dem, der har modtaget en bevilling fra FRAME, VOICE, REPORT!

Her finder I dokumenter og formater,  der er relevante, når I skal administrere en bevilling fra FRAME, VOICE, REPORT! herunder forvaltningsvejledning og rapporteringsformater.  

Rapporterings deadlines

For anden runde af bevillingshavere: Afsluttende rapport og revideret regnskab skal sendes være indsendt til revisor senest 1.maj 2020. 

 

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen havde sidste ansøgningsfrist i Danmark 28.februar 2019. Se alle godkendte ansøgninger under bevillingsoversigt.

Når I har modtaget en bevilling fra FRAME, VOICE, REPORT! er der en række administrative og regnskabsmæssige ting, I skal overholde. 

Dette er altsammen beskrevet Forvaltningsvejledningen, som I derfor skal læse grundigt for at være sikker på, at I håndtere bevillingen korrekt. 

Download forvaltningsvejledningen her

 

I forvaltningsvejledningens kapitel 4 kan I læse om regler for indkøb. Ved indkøb over 18.650 kr. skal man udfylde en såkaldt (vedlagt bevillingskontrakt).

Læringsforløb

Når I har modtaget en bevilling, indgår I automatisk i et læringsforløb sammen med andre bevilingshavere.

Læringsforløbet består af: 

  • Et opstarts seminar hvor bevilingshavere udveksler strategier og metoder og sammen identificerer, hvad de efterfølgende kurser skal bestå af.  
  • To kurser, hvor indholdet er defineret efter de største behov i gruppen af bevillingshavere. Eksempler på indhold kunne være konstruktiv kommunikation, medie samarbejde, indragelse af stemmer fra det globale syd, eller specifikt i forhold til temaerne, klima, migration eller køn.  
  • Erfaringsudvekslingsworkshop 
  • Afsluttende seminar, hvor bevillingshavere deler resultater, læring og udfordringer med hinanden og andre.

Deltagelse i opstarts seminar, erfaringsudvekslingsworkshop og afsluttende seminar er obligatorisk for to personer pr. indsats. Kurser er frivillige. 

Datoer for anden rundes seminarer og kurser er: 

Opstartsseminar: 23. maj 2019 
1. kursus: 29. august 2019 
2. kursus: 3. oktober 2019  
Erfaringsudvekslingsworkshop: 28. november 2019 
Afslutningsseminar: 23.april 2020

Alle seminarer og kurser afholdes i København. 

Hvis to eller flere organisationer søger sammen, skal der laves en samarbejdsaftale mellem lead organisationen og de øvrige ansøgere. Det er vigtigt, at aftalen beskriver både ansvarsområder, rollefordeling såvel som rettigheder og forpligtelser mellem partnerne. På denne side kan du finde inspiration til, hvad en sådan aftale kan indeholde. Samarbejdsaftalen skal underskrives af alle partnere, inden indsatsen går i gang. 

 

Samarbejdsaftale

Underskrifter (alle ansøgere)

Indsatsens varighed

Indsatsen titel

Ramme (hvilke dokumenter henviser aftalen til):

1. Nærværende aftale plus eventuelle annexer

2. Den godkendte FRAME, VOICE, REPORT! ansøgning med tilhørende budget

3. Frame, Voice, Report!'s retningslinjer såvel som forvaltningsvejledning

Ansvarsområder, forpligtelser og kompetencer

- Lead organisation

- Med ansøgere

Administration af budgettet, inklusiv::

-       Procedurer for udbetalinger

-       Retningslinjer for budget ændringer

-       Procedurer angående rapportering og regnskab

-       Retningslinjer for revision

-       Overførsel af udstyr (brug liste fra budgettet)

-       Alle originale bilag skal gemmes i 5 år efter projektets afslutning

Hvis aftalen misligeholdes

Ændringer til aftalen 

Aftalens ophør

Anti-korruptions klausul

Aftalen træder i kraft den xx.xx.

-       Aftalen underskrives af alle parter, der hver får en kopi

 

Hvis I ønsker at ændre i indsatsens budget eller indhold, skal I indsende følgende format til cisu@framevoicereport.org til godkendelse: 


Husk at læse forvaltningsvejledningen på forhånd, så I ved hvilke ændringer der er mulige, og hvilke der kræver en forhåndsgodkendelse. 

Såfremt en forhåndsgodkendelse er nødvendig, skal CISU modtage formatet i god tid, inden ændringen skal træde i kraft og inden indsatsens slutdato.

 

Når indsatsen er afsluttet skal I indsende en afsluttende rapport og regnskab. Se krav i forvaltningsvejledningen. 

 

Den underskrevede kontrakt mellem CISU og lead ansøgeren er vedlagt en  udbetalingsanmodning for de første 80 % af bevillingen.

En udbetalingsanmodning på de sidste 20 % vil blive udarbejdet af CISU ved godkendelse af afsluttende rapport og regnskab, hvorefter restbeløb udbetales.

Som modtager af en bevilling fra FRAME, VOICE, REPORT! er man ansvarlig for straks at underrette CISU om enhver hændelse - herunder mistanke om svindel eller andre uregelmæssigheder – som med stor sandsynlighed vil påvirke eller forsinke gennemførelsen af indsatsen. 

Download skema til "Reporting of irregularities". Skemaet skal udfyldes på engelsk og indsendes til cisu@framevoicereport.org

Indberetningen skal være skriftlig, og man skal oplyse, hvordan man agter at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder og/eller uregelmæssigheder. Man er meget velkommen til at kontakte CISU, hvis der opstår problemer med indsatsen, så CISU kan vejlede om, hvordan man indberetter problemerne, og hvordan man kan forsøge at løse dem.

Konstaterede sager om uregelmæssigheder bliver indberettet til EU-Kommissionen og vil desuden blive offentliggjort i kort form på www.framevoicereport.org.

For ofte stillede spørgsmål se her: FAQ

Her finder du de relevante logoer, der kan downloades og skal bruges i alle publikationer og digitale produktioner.

BEMÆRK:

  • På alle produkter, der laver i forbindelse med FRAME, VOICE, REPORT! skal det fremgå, at de er lavet med økonomisk støtte fra EU.
  • Alle publikationer, hvad enten det er trykte eller online skal indeholde teksten:

    "Denne (artikel, film, video, tekst el. lign) er produceret med økonomisk støtte fra den Europæiske Union. Afsenderen af denne (artikel, film, video, tekst el. lign) er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s holdning"


FRAME, VOICE, REPORT! LOGO
 PNG

FRAME, VOICE, REPORT! LOGO JPEG

EU logo PNG

EU logo "funded by the EU"

CISU Logo

CISU Logo engelsk