Catalonia Denmark English Finland French Italian Netherland

Uitvoeren

Deze pagina biedt informatie voor organisaties die een subsidie hebben ontvangen van Frame, Voice, Report!

Hieronder vind je documenten en formulieren die nodig zijn voor het uitvoeren en rapporteren over een subsidie van het Frame, Voice, Report! subsidieprogramma. Dit betreft onder andere de Administratieve en financiële vereisten, rapportageformulier en andere relevante formulieren.

RAPPORTAGEFORMULIEREN: 

RAPPORTAGE DEADLINES:

Deadlines voor rapportage worden gedefinieerd in je subsidieovereenkomst.

Definitieve inhoudelijke rapportages en gecontroleerde financiële rapportages plus communicatieproducten stuur je per e-mail aan frame@wildeganzen.nl

AGENDA 2e RONDE:

 • Slot-seminar – zaterdag 16 mei 2020 in Antwerpen van 10:00 tot 17:00 uur

Toegang tot de aanvraagmodule

Om een aanvraag in te dienen bij Frame, Voice, Report! dien je een entreetoets te doen om te bepalen of je organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor financiering. Als je de toets hebt gedaan ontvang je een link naar de aanvraagmodule en kun je je aanvraag gaan invoeren. Let op, doe de entreetoets slechts eenmaal!

Documenten en Informatie voor Activiteiten in Uitvoering

Als ontvanger van een subsidie van het programma Frame, Voice, Report! ben je verplicht te voldoen aan een aantal vereisten op het gebied van het beheer van de subsidie. In de 'Administratieve en financiële vereisten' vind je alles over deze eisen.

Het is daarom belangrijk dat je deze vereisten goed doorneemt zodat je er zeker van bent dat je jouw subsidie op de juiste manier beheert.

Leertraject

Als uitvoerder van een activiteit maak je ook deel uit van een leertraject samen met andere uitvoerders. Het leertraject bestaat uit:

 • Een start-seminar waar alle uitvoerders hun aanpakken delen en er samen gekeken wordt naar training behoeften

 

 • Twee trainingen waarvan de inhoud bepaald wordt door de uitvoerders zelf afhankelijk van de behoefte van de groep (bijvoorbeeld: over constructieve communicatie, samenwerking met de media, samenwerking met vertegenwoordigers uit de midden en lage inkomens-landen of over gendergelijkheid, migratie en klimaatverandering)

 

 • Peer coaching met andere uitvoerders

 

 • Slot-seminar waar de uitvoerders hun ervaringen delen met andere geïnteresseerde organisaties en stakeholders

 

Deelname aan het start-seminar, peer coaching en het slot-seminar zijn verplicht. Trainingen zijn vrijwillig. Seminars en trainingen zijn geheel gratis voor de deelnemers.

De data voor de verschillende sessies zullen in je subsidie-overeenkomst worden vastgesteld.  

In het geval er twee (of meer) organisaties samen een aanvraag indienen is het verstandig een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de hoofd-aanvrager en de mede-aanvrager(s). Het is belangrijk dat in deze samenwerkingsovereenkomst de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen worden beschreven. Deze pagina dient als inspiratie voor het opstellen van een dergelijke overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst moet door alle partijen getekend zijn voordat de activiteit van start gaat. Voor de aanvraag zelf volstaan de verklaringen van aanvrager(s) maar mag de samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd worden.

 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen (alle aanvragers)

Duur van de Activiteit

Betreft (titel van de Activiteit (als gebruikt in de aanvraag))

Omvat het volgende (documenten):

1. Dit document en al haar bijlagen

2. De beschrijving en het budget van de Activiteit zoals die is gehonoreerd door 'Frame, Voice, Report!'

3. De 'Frame, Voice, Report!' 'Administratieve en Financiële Vereisten'

Verantwoordelijkheden en rollen

- Hoofd-aanvrager

- Mede-aanvrager(s)

Administratie van het budget van de activiteit, inclusief:

-       Procedures voor de uitbetaling van fondsen

-       Regels met betrekking tot budget wijzigingen

-       Procedures met betrekking tot inhoudelijke en financiële rapportage

-       Accountantsvereisten

-       Overdracht van apparatuur (gebruik de lijst uit de begroting)

-       Alle originele rekeningen moeten na beëindiging van het project voor een periode van 5 jaar bewaard worden

Opzeggen van deze overeenkomst

Wijziging van deze overeenkomst

Beëindiging van deze overeenkomst

Anti-corruptie clausule

Aanvangsdatum van deze samenwerkingsovereenkomst

-      Overeenkomst getekend door .... (s) met een getekende kopie voor ieder.

Verzoeken voor het wijzigen van de 'Activiteit*', de looptijd of de begroting, kunnen worden aangevraagd middels het formulier hier onder:

 • Formulier nog niet beschikbaar

Bekijk de 'Administratieve en financiële vereisten' om te zien welke wijzigingen er mogelijk zijn.

Let op: Het management van Frame, Voice, Report! dient het verzoek tot wijziging ruim op tijd te ontvangen voordat de gewijzigde activiteiten uitgevoerd zijn. 

*Met 'Activiteit' wordt hier bedoeld het uit te voeren plan voor een communicatie activiteit zoals je in je aanvraag hebt beschreven.

Nadat je je 'Activiteit' hebt beëindigd moet je een inhoudelijke eindrapportage en een financieel verslag indienen. Zie hiervoor ook de eisen voor financiële rapportage in de Administratieve en Financiële vereisten.

 • inhoudelijk rapportage formulier
 • deelnemers aan het programma ontvangen een gepersonaliseerd formulier voor de financiële verantwoording. Hier een leeg niet gepersonaliseerd formulier.

P.S. In het inhoudelijk rapportage formulier blijkt de link naar de maximale dagvergoedingstarieven voor buitenlandreizen van de Europese Commissie niet meer te werken. Hier de link naar het huidige overzicht met de actuele dagvergoedingen voor alle landen. 

De getekende subsidieovereenkomst functioneert als een verzoek tot uitbetaling van een voorschot van 80% van het totale subsidiebedrag. Een verzoek om uitbetaling van de resterende 20% dient te worden ingediend samen met de financiële eindrapportage; daarvoor dient dit formulier gebruikt te worden: 

Als ontvanger van een subsidie van het Frame, Voice, Report! programma ben je verplicht iedere gebeurtenis die de uitvoering van de 'Activiteit*' waarschijnlijk kan beïnvloeden of vertragen - inclusief verdenking van fraude of andere onregelmatigheden - direct te rapporteren aan het management van Frame, Voice, Report!.

Hiervoor dien je het Frame, Voice, Report! formulier voor het melden van problemen en onregelmatigheden te gebruiken.

[meldingsformulier nog niet beschikbaar]
Het incident moet schriftelijk worden gerapporteerd. In de rapportage vermeld je ook hoe je van plan bent om de geconstateerde problemen en / of onregelmatigheden op te lossen en op te volgen. Je bent zeer welkom om contact op te nemen met Wilde Ganzen of het 4de Pijlersteunpunt als de uitvoering van de Activiteit problemen oplevert, zodat we je kunnen helpen bij het melden van de problemen en het vinden van een oplossing.

Bevestigde gevallen van onregelmatigheden zullen worden gemeld aan de Europese Commissie.

*Met Activiteit wordt bedoeld de communicatie activiteit zoals beschreven in de aanvraag.

Voor meest gestelde vragen zie: FAQ

Hier vind je de toepasselijke logo's voor gebruik op publicaties en digitale producties.  

LET OP:

 • Alle communicatie producten die als onderdeel van een Frame, Voice, Report! activiteit worden gemaakt dienen te vermelden: 'Gefinancierd met steun van de EU”  

 • Any publication, in whatever form and by whatever medium, including the internet, shall include the following statement: 
  “Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie.’ De inhoud van dit document valt onder de volledige verantwoordelijkheid van [naam/namen Begunstigde(n)] en komt niet noodzakelijk overeen met het officiële standpunt van de Europese Unie”

 

Frame, Voice, Report! LOGO PNG

Frame, Voice, Report! LOGO JPEG

EU Logo PNG

EU Logo "Funded with support from the EU"

Leertraject 1 ronde

Begin september 2018 vonden de startbijeenkomsten van ronde 1 plaats. 

Hier vind je de powerpoint met informatie. 

Op 27 november 2018 vond in Antwerpen de training Values & Frames plaats met Mirjam Vossen.

Hier vind je de powerpointpresentatie van de training. 

Op 12 & 16 oktober 2018 vonden de eerste trainingen plaats rond Impact meten.

Hier vind je de powerpoints van 12 oktober en 16 oktober, en het format om jouw Theory of Change in te vullen. 

Leertraject 2e ronde

Op 11 april 2019 vond de startbijeenkomst plaats van de tweede ronde in Breda, Nederland. 

In de bijgevoegde presentatie kun je de nalezen wat allemaal is verteld.

Ook vind je hier een samenvatting van alle projecten.  

Op 7 mei vond in Antwerpen de training/vorming Doelgroepgericht communiceren plaats. Hier kun je de powerpoint presentatie terugvinden.

Op 16 juni 2019 vond in Antwerpen de training/vorming Effectieve campagnes plaats. 

Hier vind je de powerpointpresentatie.

 

Op 2 juli 2019 vond in Breda de training/vorming Succesvol Samenwerken plaats. 

Hier vind je de powerpoint presentatie. 

Hier vind je de lijst met succesfactoren en uitdagingen bij samenwerken. 

Op 23 mei vond in Breda de training/vorming Values & Frames plaats, met Mirjam Vossen. 

Hier vind je de powerpointpresentatie van de training.