Catalonia Denmark English Finland French Italian Netherland

Meest gestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een mail aan frame@wildeganzen.nl en we geven ook op jouw vraag antwoord. Je kunt ook bellen naar voor Nederlandse organisaties naar Wilde Ganzen op 035 - 625 10 30 of voor Belgische organisaties naar het 4de Pijlersteunpunt op 02 536 19 51.

Toegang tot de aanvraagmodule

Om een aanvraag in te dienen bij Frame, Voice, Report! dien je een entreetoets te doen om te bepalen of je organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor financiering. Als je de toets hebt gedaan ontvang je een link naar de aanvraagmodule en kun je je aanvraag gaan invoeren. Let op, doe de entreetoets slechts eenmaal!

Nadat je het aanvraagproces had gestart, ontving je een e-mail met daarin een link naar de applicatiemodule. Deze link geeft je toegang tot de aanvraagmodule.

Deze e-mail kan niet opnieuw worden gegenereerd en als je hem verliest, moet je het aanvraagproces opnieuw starten om een nieuwe e-mail te ontvangen in die e-mail ontvang je een nieuwe link naar de aanvraagmodule.

Over het benaderen van de pers kun je meer informatie vinden in de toolkit in het hoofdstuk Report. Persoonlijke contacten met journalisten blijken altijd belangrijk. begin daarom met journalisten die je kent en soms blijken heel onverwachtse mensen goede relaties met de pers te hebben en regelmatig te schrijven.

Ja dat kan. In de richtlijnen staat in de tabel bij wat kan er worden gefinancierd de volgende zin: "Salaris/honorarium en reiskostenvergoeding voor journalisten en adviseurs (inclusief honoraria voor adviseurs uit lage en midden-inkomenslanden, bijvoorbeeld mensen van de partnerorganisatie)." wat verder in de zelfde tabel deze tekst: "Kosten van de deelname van partners uit lage en middeninkomenslanden aan activiteiten in Nederland of België (visakosten, verzekeringen, reiskosten, huisvesting, en maaltijden)." Alle kosten kunnen dus gedekt worden van de reiskosten tot het verblijf en er kan zelfs een honorarium worden aangeboden. Wel is het natuurlijk belangrijk in het plan van de activiteit duidelijk te maken hoe de genodigde een bijdrage gaat leveren aan het bereiken en betrekken van zoveel mogelijk mensen.

De kosten kun je allicht gedekt krijgen uit het programma maar alleen een website vullen en verbeteren is onvoldoende als Activiteit. Om een goede beoordeling te krijgen moet je goed kijken naar de precieze formulering van de criteria zoals je die in de richtlijnen vindt. Een website zonder een plan hoe daarmee het publiek te bereiken en te betrekken is onvoldoende. 

Ja dat moet. Het programma Frame, Voice, Report! wordt dan wel uitgevoerd in 7 Europese landen maar als je financiering aanvraagt in Nederland of België, moet je je richten op een  publiek dat gevestigd is in die landen. Wel kun je je richten op migranten en vluchtelingen in die landen.

Nee de campagne activiteiten in het lage en middeninkomensland zelf kunnen niet gefinancierd worden, zie ook de tabel met kosten die gedekt kunnen worden in de richtlijnen. Als er sprake is van een parallelle campagne activiteit in Nederland of België kan die echter wel gefinancierd worden. Het is dan heel belangrijk de beiden campagnes goed te scheiden en zichtbaar te maken dat de financiering alleen de campagne in Nederland of België betreft

Nee in principe kan dat niet. De Activiteit waarvoor aangevraagd wordt moet 'los' opzichzelfstaand uitgevoerd kunnen worden en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten in financieel en praktisch opzicht. Als de financiering van de andere onderdelen echter rond is en niets staat uitvoering in de weg mogen wel de kosten en financiering van de andere onderdelen opgevoerd worden als eigenbijdrage in het blad dekkingsplan van het begrotingsformulier en als kosten in het blad begroting. 

Ja dat kan. Het programma staat open voor iedereen met een non-profit rechtspersoon in Nederland of België die zich aantoonbaar met wereldburgerschap of internationale samenwerking bezighoudt. Huidige formele relaties met het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11. of Wilde Ganzen spelen geen rol.  

Ja, sterker nog, om een aanvraag te kunnen doen hoef je zelf ook geen partner te zijn van Wilde Ganzen. 

Ja beide organisaties moeten aan de criteria om aan te kunnen vragen voldoen. Let wel op dat er criteria zijn met een absoluut karakter (KvK, omzet, etc) en criteria met een zachter karakter (aantal donateurs/leden, internationale samenwerking in statuten), bij de zachtere kunnen twee partners tekortkomingen voor elkaar compenseren.

De budgetten voor de rondes zijn gelijk, die budgetten zijn 450.000 per ronde. 

Het criterium wordt strak gehanteerd. Als startdatum geldt de oprichtingsdatum van de organisatie. Voor Vlaanderen geld een ietwat afwijkende regeling hier komen vzw's die van een feitelijke vereniging recentelijk een vzw zijn geworden in aanmerking en wordt de oprichtingsdatum van de feitelijke vereniging als startdatum gehanteerd.

Naar verwachting worden er 35 aanvragen per ronde gehonoreerd. Dat is echter uitgaande van dat niet alle aanvragen het maximumbedrag zullen vragen. Als iedere aanvrager 20.000 zou aanvragen is er ruimte voor 22 gehonoreerde Activiteiten.

Door het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is het voor feitelijke verenigingen onmogelijk om een aanvraag in te dienen er kan namelijk geen rechtsgeldige subsidieovereenkomst met een feitelijke vereniging getekend worden. Wel kunnen feitelijke verenigingen samen met een andere rechtspersoonlijkheid een aanvraag indienen, die rechtspersoonlijkheid is dan wel de verantwoordelijke voor de uitvoering aanvraag.

De doelstelling zal waarschijnlijk niet zo concreet geformuleerd zijn dat dat een realistische optie is. De resultaten die in de aanvraag omschreven worden dienen echter wel opgeleverd te worden binnen de gestelde tijd. Als het waarschijnlijk is dat dat niet lukt dien je meteen contact op te nemen met het management van Frame, Voice, Report! bij Wilde Ganzen of het 4de pijlersteunpunt en een wijzigingsformulier in te dienen. 

Nee, er mag per organisatie 1 keer aangevraagd worden en gehonoreerd worden. Wel mogen meerder partnerlanden in 1 aanvraag verwerkt worden.

In principe is het gevraagde bedrag altijd gelijk aan het gehonoreerde bedrag. In de tweede ronde in 2019 ontstaat er mogelijk 1 project dat slechts gedeeltelijk gehonoreerd kan worden. Een dergelijke gedeeltelijke honorering zal dan altijd in overleg met de aanvrager plaatsvinden.  

Het programma financiert in principe een Activiteit met een helder doel en vooraf bepaalde resultaten. Maar kleinere ondersteunende communicatie acties mogen daarvan zeker deel uit maken. Wel is het telkens belangrijk aan te geven hoe die acties helpen in de grotere Activiteit.

In principe mag iedere organisatie iedere ronde 1 project indienen. Gedurende de looptijd van het hele programma mag ieder organisatie die voldoet aan de basiscriteria 1 aanvraag gehonoreerd krijgen. Als je dus een Activiteit gehonoreerd hebt gehad mag je niet opnieuw meer indienen. Bij een groep van samenwerkende organisaties geldt de penvoerder als de indienende organisatie als ook 1 van de partners (meestal de partner waarvoor het online aanvraagformulier is ingevuld), de anderen mogen wel indienen, dit omdat een Activiteit in samenwerking slechts 2 x het bedrag van een individuele Activiteit kan krijgen. 

Gezien de korte uitvoeringstermijn is het moeilijk om inhoudelijk bezwaar te maken tegen afwijzingen. De procedure heeft het karakter van een competitie waarbij de beste aanvragen gehonoreerd worden. Om te garanderen dat de beoordelingen objectief zijn wordt het beoordelingsproces uitgevoerd door telkens 2 onafhankelijke  beoordelingsconsultants en een onafhankelijke beoordelingscommissie. 

Aanvragers krijgen na de eerste ronde hun beoordeling met commentaar toegestuurd. Na die eerste ronde staat het aanvragers die in de eerste ronde niet succesvol zijn geweest dan vrij om hun aanvraag in verbeterde vorm opnieuw in te dienen. De genomen besluiten kunnen echter niet worden herzien omdat daar de tijd voor ontbreekt en er ook geen verplichting toe is aangezien de uitvoerende organisaties geen overheidsorganisaties zijn.

De organisaties die het programma Frame, Voice, Report! uitvoeren zijn geen overheidsorganen en hebben van de Europese Commissie een vast bedrag toegekend gekregen. Organisaties die een aanvraag indienen bij Frame, Voice, Report! verklaren zich dan ook akkoord met de bovenstaande werkwijze en het ontbreken van een bezwaarprocedure. 

Alleen maatschappelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een aanvraag indienen. Individuele journalisten kunnen dus niet aanvragen maar wel media-platforms die als stichting of vereniging zijn geregistreerd en aan de basis-criteria voldoen die middels de entreetoets rechtsboven worden beoordeeld.

De bijeenkomsten en trainingen hebben we ingepland op de volgende data. In de overeenkomsten met de aanvragers met een gehonoreerd project zullen de exacte gegevens en verplichtingen bekend worden gemaakt.

Nederland

  • Start-seminar –  vrijdag 7 september
  • 1e Training – vrijdag 12 oktober
  • 2e Training – vrijdag 23 november

Tijden telkens: 13.00-17.00

België

  • Start-seminar – 11 september
  • 1e Training –  dinsdag 16 oktober
  • 2e Training – dinsdag  27 november 

Tijden telkens: 18.30 ontvangst , 19.00-22.00 uur programma

De eerste indieningsronde heeft plaatsgevonden en is op 15 juni afgesloten. In total zijn er zijn 53 aanvragen ingediend waarvan er 46 voldeden aan de administratieve eisen. Op het moment worden deze 46 aanvragen beoordeeld door een team van onafhankelijke beoordelaars en daarna door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Voor (niet later dan) maandag 3 september zal bekend worden gemaakt welke communicatie activiteiten deze ronde gefinancierd zullen worden.

Beoordeling

De ingediende aanvragen worden eerst beoordeeld op compleetheid door Wilde Ganzen. Als de aanvragen compleet zijn bevonden worden ze toegestuurd aan onafhankelijke beoordelingsconsultants die iedere aanvraag individueel beoordelen op de criteria zoals je die in de richtlijnen kunt vinden. Uit deze beoordeling ontstaat een lijst van projecten die van hoog naar laag loopt. Deze lijst wordt verzonden aan de onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie verdiept de beoordeling van de beoordelingsconsultants met haar eigen inzichten en verreikt de besluitvorming met haar expertise. Uiteindelijk adviseert de commissie de directie van Wilde Ganzen over de te financieren aanvragen. De commissie werkt volgens een eigen reglement

De beoordelingscommissie bestaat uit:

Capaciteit die er niet is kan als onvoldoende worden aangemerkt maar als je iemand gaat aannemen voor de uitvoering van je Activiteit en de CV van die persoon wordt toegevoegd (ondanks dat zij/hij nog niet in dienst is) zal de capaciteit niet als onvoldoende beoordeeld worden. Uit de fondsen mogen als de aanvraag gehonoreerd wordt de kosten van de voorgenomen werkzaamheden betaald worden.

Mag de aanvraag ook gaan over de impact van klimaatverandering en migratie hier bij ons? Er moet altijd een link zijn met het Zuiden. Die kan natuurlijk ingebracht worden door migranten die al hier zijn. De focus van het programma ligt echter echt op internationale solidariteit en die is moeilijk zichtbaar te maken zonder deelnemers uit het buitenland.