Catalonia Denmark English Finland French Italian Netherland

Aanvragen

DE 2de RONDE IS GESLOTEN!

LET OP: Onvolledige aanvragen worden afgewezen.

LET OP: Als je een aanvraag hebt ingediend en die wordt gehonoreerd nodigen we je uit deel te nemen aan een aantal bijeenkomsten, de data daarvan vind je op de pagina uitvoeren, onder het kopje trainingen 2e ronde.   

1e RONDE

De eerste ronde heeft plaatsgevonden. De communicatie Activiteiten die gefinancierd worden kun je vinden op de pagina overzicht van de activiteiten.

Lees over ons privacy beleid onderaan deze pagina.

Toegang tot de aanvraagmodule

Om een aanvraag in te dienen bij Frame, Voice, Report! dien je een entreetoets te doen om te bepalen of je organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor financiering. Als je de toets hebt gedaan ontvang je een link naar de aanvraagmodule en kun je je aanvraag gaan invoeren. Let op, doe de entreetoets slechts eenmaal!

Entreetoets voor Aanvraag

Documenten voor Aanvragers

Het ingevulde aanvraagformulier en begrotingsformulier en de ondertekende verklaring door de aanvrager(s) moet je, als je een subsidie wil aanvragen, uploaden via de online aanvraagmodule (het vak in de rechterbovenhoek van deze pagina).

Wanneer je de module opent, word je eerst gevraagd om een zevental korte vragen te beantwoorden om te bepalen of je als aanvrager echt in aanmerking komt. Daarna ontvang je een e-mail met daarin een link naar het werkelijke aanvraag deel van de module.

Zorg er voor dat je deze e-mail met daarin de link goed bewaart, want de link kan niet opnieuw worden aangemaakt en zal zowel voor als na de indiening van je aanvraag je toegang tot de database zijn.

Als je de link opent word je gevraagd om basisinformatie over de aangevraagde 'Activiteit*' in te voeren. Daarna kun je alle voor je aanvraag relevante bijlagen uploaden. Houd er rekening mee dat alle documenten als pdf-bestanden moeten worden geüpload en dat de daadwerkelijke aanvraag en dat de begroting moeten worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van jouw organisatie en die van je mede-indiener(s) (als daar sprake van is).

NB: Tijdens het proces kun je de ingevoerde informatie opslaan en vervolgens de pagina verlaten en later terugkeren door de link te volgen in de e-mail die je hebt ontvangen.

*Met 'Activiteit' bedoelen we het plan in de aanvraag voor je communicatie activiteit.

Persoonlijke gegevens: Onderaan deze pagina kun je lezen over het doel van de registratie van de naam en e-mail van de contactpersoon van de aanvraag conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

 

Voor de meest gestelde vragen kijk je hier: FAQ

 

Als u een aanvraag voor subsidie indient dient u de volgende formulieren in te vullen en up te loaden:

Houd er ook rekening mee dat het verplicht is om de statuten van je organisatie en het meest recente vastgestelde inhoudelijk en financieel jaarverslag van de organisatie aan de aanvraag toe te voegen.

Een instructie voor het indienen van de aanvraag vind je hieronder.

Alle formulieren moeten worden ingediend in de taal van jouw regio. Wijzig de taal in de taal van jouw regio in de rechterbovenhoek van deze pagina en zoek de juiste formulieren.

Het is belangrijk dat je de Richtlijnen voor Aanvragers in je eigen taal leest voordat je een aanvraag indient. In de Richtlijnen kun je lezen wat de doelstellingen van het programma Frame, Voice, Report! zijn, wie er kan aanvragen en welke soorten activiteiten door het programma worden gefinancierd.

Let op, er zijn nationale variaties in de Richtlijnen. Gebruik daarom altijd de versie van de Richtlijnen die is opgesteld in de juiste taal van de regio waar je aanvraagt.

Hier vind je de Frame, Voice, Report! Toolkit

De toolkit dient om de vele concepten die relevant zijn voor het informeren en vergroten van de betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De toolkit kan worden gebruikt als aanvulling op de Frame, Voice, Report! richtlijnen en formulieren maar ook als algemene toolkit voor organisaties die werken aan de versterking van wereldburgerschap.

Als je een bijdrage ontvangt van Frame, Voice, Report! voor jouw Activiteit dan dien je organisatie zich in te spannen om te voldoen een aantal vereisten met betrekking tot het beheer van de subsidie. In de Administratieve en Financiële vereisten kun je lezen over deze eisen.

Houd er rekening mee dat er nationale variaties op de vereisten zijn. Gebruik daarom altijd de versie van het document die is opgesteld in de juiste taal van de regio waar jij aanvraagt.

Het is belangrijk de vereisten te lezen voordat je financiering aanvraagt van Frame, Voice, Report!.

Privacy beleid

De hierna volgende informatie wordt u versterkt conform artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. (In Nederland en België bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).)


Informatie met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens
FRAME, VOICE, REPORT! verzamelt persoonsgegevens als organisaties er voor kiezen een aanvraag voor financiering in te dienen.
De persoonsgegevens die worden verzameld zijn: Naam en e-mailadres van de contactpersoon voor de aangevraagde Activiteit.


Bepalingen & Doel
De gegevens worden verzameld om Wilde Ganzen in staat te stellen de aanvraag te verwerken en zijn een noodzakelijke vereiste om een contract betreffende een mogelijke subsidie aan te gaan (zie AVG Art 6 deel 1.b). De gegevens worden door Wilde Ganzen gebruikt voor contactdoeleinden, gedurende het beoordelingsproces en tijdens het beheer van een mogelijke subsidie, inclusief het uitnodigen van de contactpersoon voor gerelateerde evenementen en netwerkactiviteiten.

Controleur van de gegevens - Contactinformatie
De partnerorganisaties die samenwerken in FRAME, VOICE, REPORT!, CISU - Civil Society in Development (penvoerder van het project), Wilde Ganzen en 11.11.11 beheren de gegevens. U kunt adresgegevens van deze organisaties vinden op www.framevoicereport.org/nl/contactinformatie. Alleen aangewezen personeelsleden van deze organisaties en een specifieke externe ontwikkelaar hebben toegang tot de persoonsgegevens.


Opslag van persoonsgegevens
De partnerorganisaties die samenwerken in FRAME, VOICE, REPORT!, CISU - Civil Society in Development en Wilde Ganzen slaan alle gegevens met betrekking tot de aanvraag / subsidie op tot 2026 conform de EU-regelgeving (tot vijf jaar na de voltooiing van FRAME, VOICE, REPORT! In 2021). Conform de archiveringsovereenkomst tussen CISU - Civil Society in Development zullen in 2026 steekproeven van de verzamelde gegevens in het Deense Nationale Archief worden opgenomen. Reguliere gegevens van de gesubsidieerde organisaties worden na 20 jaar openbaar gemaakt en persoonsgegevens komen pas beschikbaar als het materiaal meer dan 75 jaar oud is. De persoon die de gegevenssubject is, kan toegang verzoeken tot zijn of haar eigen persoonsgegevens via het Deense Nationale Archief, ook voordat de 20/75 jaar zijn verstreken.


Verzoeken om toegang, verwijderen en corrigeren
De persoon die het gegevenssubject is, kan altijd vragen om toegang tot de gegevens, de gegeven informatie te wissen of te corrigeren.
Vanwege contractuele vereisten en een ordelijke afhandeling van de subsidies moet Wilde Ganzen altijd kunnen beschikken over recente contactgegevens van de organisatie met een gehonoreerde Activiteit. Daarom zullen bij het wissen of corrigeren van de informatie nieuwe en correcte contactgegevens van een contactpersoon bij de organisatie worden vereist. Het wissen van deze gegevens zonder ze te vernieuwen wordt als contractbreuk beschouwd.
Wanneer steekproeven worden genomen voor het Deense Nationaal Archief – kan om het verwijderen, corrigeren van persoonsgegevens worden verzocht.

Klacht
De persoon die het gegevenssubject is, kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit:

  • In België is dat: de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer
  • In Nederland is dat: de Autoriteit Persoonsgegevens