Katalaani Tanska Englanti Suomi Ranska Italia Hollanti

Tuensaajille

Tällä sivulla on tietoa järjestöille, jotka ovat saaneet rahoituksen Frame, Voice, Report -projektista.

Alta löytyvät dokumentit ja lomakkeet, joita tarvitaan Frame, Voice, Report -hankkeelta saadun projektituen hallinnoinnissa. Näitä ovat esimerkiksi Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset, raportointilomakkeet ja muut dokumentit.

 

RAPORTOINTIAIKATAULU:

Ensimmäisen hakukierroksen raportoinnin deadline on 1.10.2019.

Toisen hakukierroksen raportoinnin deadline on 1.6.2020.

 

Frame, Voice, Report! -hankkeesta ei voi enää hakea rahoitusta.

Toinen ja viimeinen rahoitushakukierros on päättynyt. Tukea saaneet projektit löytyvät menu-kohdasta "Rahoitetut projektit".

Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset

Frame, Voice, Report -hankkeelta rahoitusta saaneet järjestöt sitoutuvat tiettyihin ehtoihin ja vaatimuksiin siitä, miten tukea hallinnoidaan. Näistä kerrotaan tarkemmin Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumentissa. Luethan sen läpi huolellisesti ennen tuen hakemista, jotta projektin hallinnointi sujuu sääntöjen mukaan.

Huom. Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumenttia on päivitetty 26.7.2019.

 

Hankintaraportti:

Selection report for single tender procedures

 

Oppimisprosessi

Järjestöt, joille projektituki myönnetään, osallistuvat yhteiseen oppimisprosessiin muiden tuensaajien kanssa.

Oppimisprosessi sisältää seuraavat koulutukset:

 • Aloitusseminaari, jossa tuensaajat jakavat strategioitaan ja metodologioitaan sekä tunnistetaan yhteiset koulutustarpeet
 • Kaksi koulutusta, joiden sisällön määrittelevät tuensaajat itse ryhmän tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi rakentava viestintä, mediayhteistyö, globaalin etelän näkökulman käyttäminen tai sukupuolten tasa-arvoon, maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen liittyvien näkökulmien hyödyntäminen
  • Ensimmäinen koulutus
  • Toinen koulutus
 • Vertaisoppimistilaisuus muiden tuensaajien kanssa
 • Toinen vertaisoppimistilaisuus joka on samalla päätöstilaisuus samalla hakukierroksella rahoitusta saaneille.
 • Päätösseminaari hankkeen lopussa, vuonna 2020, jossa tuensaajat jakavat kokemuksiaan muiden asiasta kiinnostuneiden organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa


Osallistuminen aloitus- ja päätösseminaariin sekä vertaisvalmennukseen on pakollista ja niihin osallistuu kaksi osallistujaa jokaisesta organisaatiosta. Koulutukset ovat vapaaehtoisia. Matkakustannukset katetaan, samoin tarvittaessa yöpyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuville.

Lataa tästä FVR-hankkeen matkalaskulomake.

Jos kaksi järjestöä hakee tukea yhdessä, tarvitaan yhteistyösopimus päähakijan ja toisen hakijan välille. On tärkeää, että yhteistyösopimus kuvaa kattavasti niin osapuolten vastuut ja velvoitteet kuin oikeudetkin. Tällä sivulla on ehdotuksia sopimuksen osa-alueiksi (ks. alla). Molempien osapuolien on allekirjoitettava yhteistyösopimus ennen toiminnan aloittamista.

 

Yhteistyösopimus

Osapuolet

Projektin kesto

Projektin nimi

Viitekehys (hallintodokumentit):

1. Yhteistyösopimus ja sen liitteet

2. Frame, Voice, Report! -hankkeen hyväksymä projektidokumentti ja budjetti

3. The Frame, Voice, Report! -hankkeen Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumentti

Vastuut

- Päähakija

- Kumppani / yhteishakija

Projektibudjetin hallinnointi, mukaan lukien:

-       Maksatusten menettelytapa

-       Säännöt budjetin muutoksiin

-       Raportoinnin ja kirjanpidon menettelytavat

-       Vaatimukset liittyen tilintarkastukseen

-       Laitteiden omistus projektin jälkeen (ks. budjettilomakkeen lista)

-       Kaikki alkuperäiset kuitit ym. täytyy säilyttää 5 vuotta projektin loppumisen jälkeen

Sopimusrikkomus

Muutokset sopimukseen

Sopimuksen irtisanominen

Korruptionvastainen lauseke

Alkamispäivä

-       Allekirjoitukset: Kaikki osapuolet + kopiot jokaiselle

Muutospyynnöt liittyen projektiin, projektin toteutusaikaan tai budjettiin tehdään ao. dokumentilla ja lähetetään osoitteeseen fvr@fingo.fi

Katso Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumentista, mitä muutoksia on mahdollista tehdä.

Huom: Frame, Voice, Report! -hankkeen täytyy saada muutospyyntö hyvissä ajoin etukäteen, ei silloin kun toiminnot on jo tehty.

Kun projektin toiminnot on saatettu loppuun, on jätettävä loppuraportti ja kirjanpito. Katso myös OHJEET TALOUSRAPORTOINTIIN TÄÄLTÄ. Katso talousraportoinnin vaatimukset Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumentista.

 

Allekirjoitettu projektitukisopimus toimii ensimmäisenä maksatuspyyntönä. Viimeisen 20 prosentin maksatuspyyntö on toimitettava loppuraportin kanssa käyttäen seuraavaa hakemusta:

FVR-hankkeen puitteissa myönnettyjen projektitukirahoitusten saajina on meidän vastuullamme ilmoittaa FVR:lle viipymättä kaikista sellaisista tapahtumista, jotka todennäköisesti vaikuttavat tai viivästyttävät toiminnan toteutusta, petosepäilyt ja muut väärinkäytökset mukaan luettuina.

FVR-hankkeen lomake ongelmista ja väärinkäytöksistä ilmoittamiseen:

Lähetetyn raportin on oltava kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi ratkaisutavat sekä havaittujen vaikeuksien ja/tai väärinkäytösten seurantakeinot. Jos jokin toimista aiheuttaa ongelmia, voit ottaa epäröimättä yhteyttä FVR:ään (fvr@fingo.fi). Voimme auttaa sinua ilmoittamaan ongelmista ja löytämään niihin ratkaisun.

Vahvistetut sääntöjenvastaisuustapaukset ilmoitetaan Euroopan komissiolle.

Katso usein kysytyt kysymykset täältä: UKK

Täältä voit ladata kaikki relevantit logot, joita käytetään julkaisuissa ja digitaalisissa tuotteissa.

HUOMAA:

Lataa tästä tiivistetty ohje logojen käyttöön (pdf)

Projektitukea saavan projektin on noudatettava täysin FVR-hankkeeseen liittyviä näkyvyys- ja viestintävaatimuksia. Vaatimukset on määritelty rahoitussopimuksen kohdassa 7. Lisäksi sen on oltava Euroopan unionin ulkoisten toimien viestintää ja näkyvyyttä koskevan oppaan (pdf) mukaista. Tämä pitää sisällään myös seuraavat seikat:

 • Kaikissa julkaisuissa, viitteissä, asiakirjoissa, uutisissa ja missä tahansa muussa näkyvyys- ja viestintätoimessa hankkeen toimintaan liittyen on oltava  EU- ja FVR-logot. EU-logo on erittäin tärkeä!
 • Kaikissa tuensaajan tai -saajien ilmoituksissa ja julkaisuissa hankkeen toimintaan liittyen on tarkennettava, että se saa EU-rahoitusta FVR-hankkeen kautta.
 • Kaikissa tuotteissa on oltava merkintä, että ne on valmistettu EU:n rahoitustuella ja kaikissa julkaisuissa (olivatpa ne missä tahansa muodossa ja miten tahansa julkaistuja, Internet mukaan luettuna) on ilmoitettu seuraavasti: ”Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa”.
 • Tuensaajan on mainittava rahoitusosuudesta sisäisessä raportissaan sekä vuosiraportissaan.

FRAME, VOICE, REPORT! LOGO PNG

FRAME, VOICE, REPORT! LOGO JPEG

EU Logo PNG

EU Logo "Funded with support from the EU" PNG

Fingon logo PNG

Muut Fingon logot Fingon verkkosivulta