Katalaani Tanska Englanti Suomi Ranska Italia Hollanti

Hakijoille

Tällä sivulla on tietoa järjestöille, jotka haluavat hakea rahoitusta Frame, Voice, Report -hankkeesta.

 

HAKEMUSTEN JÄTTÄMISEN DEADLINET:

Hakukierros 1: To 3.5.2018 klo 23.59.

Hakukierros 2: To 31.1.2019 klo 23.59.

 

Alta löytyvät dokumentit ja lomakkeet, joita tarvitaan rahoitushakemuksen valmistelussa. Näitä ovat mm. Hakuopas projektituesta, Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset sekä hakulomake ja budjettilomake. 

Hakulomakkeessa opastetaan, miten hakemus lähetetään.

Tämän sivun lopussa on tietoa henkilötietojen käsittelystä.

 

Fingolla on käynnissä kaksi rahoitushakua: Bridge 47 ja Frame, Voice, Report! Sama järjestö ei voi saada rahoitusta molemmista hauista.

Frame, Voice, Report! -hankkeesta ei voi enää hakea rahoitusta.

Toinen ja viimeinen rahoitushakukierros on päättynyt. Tukea saaneet projektit löytyvät menu-kohdasta "Rahoitetut projektit".

Dokumentit hakijoille

Hakuopas projektituesta

On tärkeää, että luet Hakuoppaan projektituesta ennen hakemuksen jättämistä. Hakuoppaassa kerrotaan, mitkä ovat Frame, Voice, Report -hankkeen tavoitteet, miten tukea haetaan ja millaisia toimintoja tuella rahoitetaan.

Frame, Voice, Report! Tool kit

Tool kit esittelee erilaisia käsitteitä, joita käytetään globaalikasvatuksessa ja ihmisten innostamisessa toimintaan liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Sitä voi käyttää lisäosana FRAME, VOICE, REPORT! -ohjeistukseen ja lomakkeisiin tai myös yleisenä työkaluna kehitysviestinnässä ja globaalikasvatuksessa.

Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset

Frame, Voice, Report -hankkeelta rahoitusta saaneet järjestöt sitoutuvat tiettyihin ehtoihin ja vaatimuksiin siitä, miten tukea hallinnoidaan. Näistä kerrotaan tarkemmin Hallinnolliset ja taloudelliset vaatimukset -dokumentissa. Luethan sen läpi huolellisesti ennen tuen hakemista.

Kun haet rahoitusta, täytä ja lähetä seuraavat lomakkeet:

Forms in English (päivitetään myöhemmin)

Muistathan, että pakollisia liitedokumentteja ovat myös

  • yhdistysrekisteriote
  • järjestön säännöt
  • viimeisin hyväksytty tilinpäätös
  • viimeisin hyväksytty toimintakertomus

 

Täytetty hakulomake, budjettilomake sekä allekirjoitettu Declaration by Applicants -dokumentti ladataan verkkoon hakuosioon (laatikko tämän sivun oikeassa yläreunassa).

Siirryttäessä hakuosioon on vastattava esitettyihin kysymyksiin myöntävästi tai kieltävästi järjestösi hakukelpoisuuden varmistamiseksi. Sen jälkeen järjestelmä lähettää sähköpostiviestillä hakemuskoodin, jonka avulla rekisteröidytään hakusivulle.

Huom. Älä hävitä saamaasi viestiä, sillä siinä olevaa linkkiä ei voi luoda uudelleen. Linkki toimii pääsynä hakusivulle ennen ja jälkeen hakemuksen jättämisen.

Linkin kautta pääsee sisään järjestelmään. Ensin kysytään perustietoja haettavasta projektista, minkä jälkeen hakulomakkeen ja liitteet voi ladata. Huom. kaikki dokumentit ladataan pdf-tiedostoina ja sekä hakemuksen että Declaration by Applicant -dokumentin on allekirjoitettava järjestön virallinen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö/t. Sama koskee mahdollisia kumppanijärjestöjä.

Hakuprosessin aikana annetut tiedot voi tallentaa. Sivulta voi poistua ja tulla takaisin saman sähköpostilla saadun linkin kautta.

Henkilötiedot:

Tiedoksesi alla, miksi rahoitusta hakevien järjestöjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet rekisteriöidään, vrt. EU:n tietosuoja-asetus.

 

Usein kysytyt kysymykset löytyvät täältä: UKK

Henkilötietojen käsittely

Tässä kerrotaan, miksi rahoitusta hakevien järjestöjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet rekisteriöidään.

Seuraavat tiedot kerrotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä (GDPR) art. 13 mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen
FRAME, VOICE, REPORT! kerää henkilötietoja silloin, kun järjestö hakee rahoitusta hankkeelta. Kerättävät henkilötiedot ovat:
Haettavan projektin yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Käyttötarkoitus
Mainitut tiedot kerätään, jotta Kepa pystyy käsittelemään hakuun tulevat hakemukset. Tietojen kerääminen on välttämätön edellytys sopimuksen tekemiselle mahdollisesta rahoitustuesta (ks. GDPR Art 6 osa 1.b). Kepa käyttää henkilötietoja yhteydenpitoon arviointiprosessin aikana sekä rahoitustuen hallinnointiin, esimerkiksi kutsujen lähettämiseen eri tilaisuuksiin ja verkostoitumistapaamisiin.

Tietojen kontrollointi
Henkilötietoja kontrolloivat FRAME, VOICE, REPORT! -hanketta johtava tanskalainen CISU, Civil Society in Development kumppanijärjestöineen sekä Kepa. Järjestöjen yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.framevoicereport.org/fi/yhteystiedot/. Vain nimetyillä henkilöillä kyseisissä järjestöissä sekä nimetyllä ulkopuolisella verkkosuunnittelijalla on pääsy henkilötietoihin.

Henkilötietojen säilytys
FRAME, VOICE, REPORT! -hanketta johtava tanskalainen CISU, Civil Society in Development kumppanijärjestöineen ja Kepa säilyttävät kaiken hakemuksiin ja rahoitustukiin liittyvän tiedon vuoteen 2026 asti EU-säädösten mukaisesti (viisi vuotta FRAME, VOICE, REPORT! -hankkeen päättymisen jälkeen 2021).
Vuonna 2026 osia tiedoista lähetetään arkistoitavaksi Tanskan kansallisarkistoon CISUn ja kansallisarkiston välisen sopimuksen mukaisesti. Tavalliset tiedot julkaistaan 20 vuoden jälkeen, ja henkilötiedot vasta kun materiaali on 75 vuotta vanhaa. Henkilö, jota tiedot koskevat, voi hakea tietoja Tanskan kansallisarkistosta jo ennen näiden aikarajojen täyttymistä.

Pyynnöt tietojen tarkasteluun, poistoon ja muutoksiin
Henkilö, jota tiedot koskevat, voi aina pyytää nähdä itseään koskevat tiedot, pyytää poistamaan ne tai muuttamaan niitä. Rahoitustukeen liittyvien sopimusten mukaisesti ja rahoitustukien järjestelmällisen käsittelyn takaamiseksi on tarpeellista, että Kepalla on tukea saavien järjestöjen yhteystiedot käytettävissään. Tämän takia tietojen poistaminen tai muuttaminen edellyttää uusien ja oikeiden tietojen antamista järjestön yhteyshenkilöstä, muutoin kyseessä katsotaan olevan sopimusrikkomus. Kun tiedot annetaan Tanskan kansallisarkistoon, poistoja ja muutoksia henkilötietoihin voidaan tehdä.

Valitukset
Tietojen kohteena oleva henkilö voi aina jättää valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.