Català Danès Anglès Finès Francès Italià Neerlandès

Per a entitats becades

 

 

En aquesta secció hi trobareu la documentació de referència per a la gestió de la Beca.
Terminis de la convocatòria 2018

Els projectes finançats s’ha de dur a terme abans del 28/06/2019.

Els informes justificatius s'han de presentar a Lafede.cat abans del 16/09/2019.

ETS UNA ENTITAT?

Accedeix al qüestionari per iniciar la sol•licitud de Beca Devreporter al projecte Frame, Voice, Report!.

Guia per a la gestió de la Beca Devreporter

Quan rebeu una Beca Devreporter, finançada amb el suport del projecte Frame, Voice, Report, la vostra entitat es comprometrà a complir una sèrie de condicions en relació a la seva gestió.

La finalitat d'aquesta guia és informar de les principals obligacions en relació al seguiment tècnic, financer, de rendició de comptes i visibilitat del projecte.

 

Les organitzacions i periodistes becats formaran part d'un procés conjunt de formació i intercanvi. El procés consistirà en:

  • Una trobada de benvinguda
  • Dues formacions
  • Opció d'assessorament individual per part d'experts en comunicació transformadora
  • Una trobada final per compartir experiències

La participació a les trobades és obligatòria per a una persona de l'organització i un/a periodista becat. Les formacions són optatives.

En cas que dues o més entitats sol·licitin la Beca conjuntament, caldrà signar un acord de cooperació entre l’entitat sol·licitant principal i la/les cosol·licitant/s. És important que l’acord descrigui les responsabilitats, les obligacions i els drets de totes les parts implicades. Aquesta pàgina inclou un model que pot servir d’inspiració per redactar l’acord de cooperació. 

Acord de cooperació entre sol·licitants

Entitats signants (totes les sol·licitants i cosol·licitants)

Duració del projecte

Títol del projecte

Marc de referència (documentació per la qual es regeix l'acord):

- El  mateix acord cooperació i els annexes

- El formulari de sol·licitud i el pressupost del projecte becat

- La guia per a la gestió de la Beca Devreporter 2018

Responsabilitats i obligacions de:

- L'entitat sol·licitant

- L'entitat cosol·licitants o les entitats cosol·licitants

Gestió del pressupost del projecte, fent constar:

- Procediments de pagament

- Procediment en cas de canvis en el pressupost

- Procediment de comptabilitat i justificació

- Procediments d'auditoria

- Transferència d'equips

- Conservació de la documentació del projecte durant cinc anys després de la seva finalització

Incompliment de l'acord

Modificacions de l'acord

Finalització de l'acord

Clàusula anticorrupció

Entrada en vigor

- Una còpia de l'acord signat per a cada entitat signant

 

Les sol·licituds relacionades amb modificacions en el projecte, el calendari o la revisió del pressupost s’han de fer arribar mitjançant el model:

  • [link model modificacions]

Lafede.cat ha de rebre la sol·licitud amb antelació suficient i mai després de la finalització de les activitats.

Consulteu quines modificacions es poden fer a la Guia per a la gestió de la Beca Devreporter 2018.

 

Després de la finalització del projecte, cal entregar els informes narratius i financers, acompanyats dels documents justificatius. Han d'incloure fotografies i fonts de verificació (enllaços en línia, publicacions, etc.) i es faran mitjançant els models següents:

El conveni signat amb Lafede.cat serveix de sol·licitud del pagament de prefinançament inicial (80%). Per al desemborsament del 20% restant, cal adjuntar una sol·licitud a l’informe final, fent servir el model:

El desemborsament final es durà a terme quan s’aprovin l’informe final i els comptes finals.

En cas de projectes becats que contemplin la contractació de serveis, s’aplicaran les normes establertes en el capítol 4.2 de la guia Procedures and practical guide (PRAG). En cas de:

Despeses per un valor superior a 2.500 euros

Es poden adjudicar contractes de serveis sobre la base d'una sola oferta rebuda. l’entitat sol·licitant ha d’emplenar l'informe de contractació de serveis i adjuntar-lo a la documentació justificativa del projecte.

Despeses per un valor igual o inferior a 2.500 euros

L'entitat pot pagar contra factura i sobre la base d'una sola oferta rebuda.

L’entitat becada té la responsabilitat d’informar Lafede.cat de qualsevol fet que pugui afectar l’execució del projecte.

 

Feu ús d’aquest formulari per informar Lafede.cat en cas de sospita d’irregularitats en la gestió de la Beca Devreporter. S'ha d’emplenar i en català o castellà enviar-lo a becadevreporter@lafede.cat.

 

Els casos d’irregularitats confirmats es notificaran a la Comissió Europea.

Com a norma general, tota informació, publicitat i material editat resultat de la beca atorgada ha de fer visibles les fonts de finançament: el projecte Frame, Voice, Report! i la Unió Europea, Lafede.cat, l’Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, d'acord amb la normativa de la imatge corporativa d’aquestes entitats i institucions.

L’entitat becada es compromet a respectar les indicacions de visibilitat detallades a la Guia de gestió de la Beca Devreporter, tret que els ens finançadors no demanin el contrari.